Moderné manažérske metódy

Horeca Group Blog

manazerske nastroje

Moderné manažérske metódy sú súčasťou moderného manažmentu a ich rozvoj je nevyhnutne spätý s novými poznatkami manažérskej teórie a praxe. Tieto poznatky prenikajú do manažmentu vplyvom a zmenami v rôznych oblastiach spoločenského života. Moderným prístupom k manažmentu rozumieme riadenie podniku s využitím moderných manažérskych metód, ktoré zasahujú do všetkých základných funkcií manažmentu.

Manažérska metóda predstavuje súbor vopred stanovených postupov a krokov, ktorých používanie napomáha vedúcim zamestnancom v rôznych oblastiach ich činnosti dosahovať vopred stanovené ciele.

Za moderné manažérske metódy považujeme práve tie, ktoré našli uplatnenie v súčasnom podnikateľskom prostredí. V podnikateľskej praxi sa najviac presadili manažérske metódy, ktoré zohľadňujú strategické ciele podniku a maximalizujú uspokojovanie potrieb zákazníkov. Dôraz sa pritom dáva na jednoduchosť a praktickosť pri ich využívaní a možnosti individualizácie metód v konkrétnych podmienkach podniku.

Prieskumy využívania moderných manažérskych metód v praxi

Manažment a manažérske metódy predstavujú pre podnikateľské prostredie veľmi zaujímavú a dôležitú tému. Nakoľko je riadenie a vedenie neoddeliteľnou súčasťou každého podniku, priamo a intenzívne ovplyvňuje jeho výkonnosť, vytvára sústavný tlak aj na výskumnú časť tejto problematiky. Nové manažérske nástroje sa okamžite testujú v reálnych podmienkach riadenia podnikov a vzhľadom na ich prínos, majú úspech alebo čelia veľkej kritike zo strany vedúcich zamestnancov a manažérskej praxe. Pri skúmaní najpoužívanejších manažérskych metód v praxi podnikov je potrebné zdôrazniť, že jednotlivé oblasti podnikania sú charakteristické určitými špecifickými znakmi a podmienkami. Týmto podmienkam bolo potrebné vytvoriť aj konkrétne a špecifické manažérske metódy a nové postupy. V nasledovných prieskumoch sa autori zamerali na najvyužívanejšie moderné manažérske metódy.

Nadnárodná vzdelávacia inštitúcia Bain & Company sa od roku 1993 venuje pravidelne sledovaniu početnosti, evolučnému vývoju a preferenciám využívania manažérskych metód v celosvetovom meradle. Každoročne analyzuje prieskumy vo viac ako 12 000 podnikoch z viac ako 70 krajín sveta. Tieto prieskumy predstavujú pre mnohých domácich a zahraničných autorov a manažérov inšpiráciu, pretože reprezentujú reálnu situáciu v praxi podnikov z rôznych oblastí sveta a podnikania.

K najvyužívanejším manažérskym metódam vo svete v súčasnosti (2015) patrí

  1. riadenie vzťahov so zákazníkmi
  2. benchmarking
  3. riadenie interných vzťahov
  4. strategické plánovanie
  5. outsourcing
  6. balanced scorecard
  7. kľúčové schopnosti podniku
  8. manažment zmien
  9. riadenie vzťahov s dodávateľmi
  10. stanovenie vízie a plánu.

Poriadie jednotlivých metód sa v sledovanom období menilo, ale viaceré z nich predstavujú najpoužívanejšie manažérske metódy za posledné desaťročie. Výrazný pokrok v populárnosti za posledný rok zaznamenalo riadenie vzťahov so zákazníkmi a riadenie interných vzťahov.

 

 

Mohlo by vás zaujímať

Last news

Základné predpoklady pre úspešnú a predajnú hotelovú web stránku

Aby mohla byť hotelová web stránka naozaj úspešnou a predajnou, musí spĺňať viacero predpokladov. Vybrali sme pre vás tie základne a najpodstatnejšie.

Last news

Realizácia Boutique Hotel pod Lipou - hotelový web

V závere roka 2016 sme realizovali predajný hotelový web pre krásny hotel v rekreačnej oblasti Morda. Našim cieľom bolo vytvoriť štýlový web s moderným dizajnom a silnou predajnou stratégiou.

Last news

Keď zadarmo vôbec nie je zadarmo

V poslednej dobe sa stretávame s aktívnym predajom webovej stránky pre hotely zo strany booking.com. Ponúkaná je úplne zadarmo, ale je to naozaj všetko zadarmo?
Vyžiadať ponuku