Trendy v manažmente hotela

Horeca Group Blog

manažment hotela

Vnímanie zmien okolia vplývajúcich na manažment hotela a akceptácia aktuálnych trendov v spoločnosti a v odvetví je predpokladom vhodných inovácií pri riadení hotela a ich pozitívny vplyv na jeho budúci vývoj. Dôležitú úlohu v inovatívnom riadení hotela má využívanie moderných technológií a rôznych manažérskych metód, ktoré vedú k dosahovaniu cieľov hotela. Tieto trendy neprichádzajú zo dňa na deň, ale sú výsledkom pomalej a rastúcej atraktívnosti pričom platí, že úspešní sú práve tí hoteloví manažéri, ktorí sú schopní tieto trendy identifikovať a implementovať ich dôsledky do každodenného riadenia hotela (Bowles, 2013).

Trendy v manažmente hotela trendy v manažmente hotela trendy v manažmente hotela

Individualizácia, personalizácia a interaktívna komunikácia

Medzi hlavné súčasné trendy na trhu hotelových služieb môžeme zaradiť:

  • interaktívna komunikácia s hosťom,
  • personalizácia a tvorba individuálnej hodnoty,
  • rast podielu zahraničných hostí na celkovom využití ubytovacej kapacity hotela,
  • sociálne siete a mobilné zariadenia,
  • vizuálny a obsahový marketing,
  • inovácie internetových stránok,
  • zdravé, miestne a sezónne suroviny,
  • moderný interiérový dizajn,
  • zážitkové hotely a zážitkové pobyty.

 

Nová forma komunikácie a distribúcie informácií medzi podnikom a hosťom vytvára vyššie nároky na inovácie procesov v hoteli. Horner (2012) z pomedzi technologických noviniek, ktoré významne zasiahli podnikanie v hotelierstve, zdôrazňuje využívanie tabletov a dotykových telefónov, aplikácie na tieto zariadenia, využívanie externej správy elektronických údajov (tzv. cloudových riešení), sociálne média a ich nástroje. Okrem týchto noviniek zvýrazňuje potrebu a význam implementácie technologických noviniek v technickej časti prevádzky hotela, v ekologickom, energetickom a bezpečnostnom manažmente hotela.

 

Na základe uvedených trendov môžeme označiť za hlavnú hybnú silu zmeny prostredia hotelového odvetvia moderné informačné technológie.

 

Riadenie hotela napriek mnohým osobitostiam nevyhnutne vyžaduje plnenie všetkých funkcií manažmentu. Plánovanie, organizovanie, výber a rozmiestnenie zamestnancov, organizovanie a kontrola sú dôležitou súčasťou jeho existencie bez ohľadu na veľkosť, lokalitu, charakter prevádzky a pod. Narastajúci trend tímovej spolupráce dosiaľ neprekonal potreby relatívne samostatných útvarov hotela, ktoré vyžadujú jasne stanovenú organizačnú štruktúru. Napĺňanie funkcií manažmentu na jednotlivých útvaroch hotela je nevyhnutné prispôsobiť ich špecifickým podmienkam a činnostiam, ktoré tieto útvary vykonávajú. Vysoké zastúpenie nenahraditeľnej ľudskej práce kladie veľké nároky na organizačné a interpersonálne zručnosti hotelových manažérov. Moderné manažérske metódy ako súčasť prostredia, v ktorom sa manažment hotela vyvíja predstavujú možný spôsob, ktorým môžu hoteloví manažéri dosahovať vopred stanovené ciele.

 

 

Mohlo by vás zaujímať

Last news

Základné predpoklady pre úspešnú a predajnú hotelovú web stránku

Aby mohla byť hotelová web stránka naozaj úspešnou a predajnou, musí spĺňať viacero predpokladov. Vybrali sme pre vás tie základne a najpodstatnejšie.

Last news

Realizácia Boutique Hotel pod Lipou - hotelový web

V závere roka 2016 sme realizovali predajný hotelový web pre krásny hotel v rekreačnej oblasti Morda. Našim cieľom bolo vytvoriť štýlový web s moderným dizajnom a silnou predajnou stratégiou.

Last news

Keď zadarmo vôbec nie je zadarmo

V poslednej dobe sa stretávame s aktívnym predajom webovej stránky pre hotely zo strany booking.com. Ponúkaná je úplne zadarmo, ale je to naozaj všetko zadarmo?
Vyžiadať ponuku